ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
OGRODZENIE LOTNISKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
 
Na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:

§  1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie lotnisk użytku publicznego,

o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§  2. 

1.  Ogrodzenie lotnisk użytku publicznego, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, spełnia następujące wymagania:

1) ogrodzenie jest wykonane z metalowych paneli drucianych, paneli siatkowych lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej, o grubości drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, których minimalna wysokość powinna być nie mniejsza niż 1,80 m, nie wliczając w to umieszczonej nad nim zwyżki wykonanej z minimum trzech rzędów drutu kolczastego lub drutu ostrzowego, zamocowanego na stelażach w kształcie litery „V”, lub uformowanego w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzowego; elementy ogrodzenia mogą być również wykonane z tworzywa, którego odporność na przecinanie, zginanie, rozrywanie i łamanie jest co najmniej taka sama jak ich metalowych odpowiedników;
2) całkowita wysokość ogrodzenia, liczona od powierzchni gruntu, wynosi w każdym jego punkcie minimum 2,44 m, włącznie ze zwyżkami z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego;
3) odległość między górną krawędzią metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej oraz dolną krawędzią zwyżki z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego wynosi maksymalnie 200 mm;
4) dolna krawędź metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej jest trwale zamocowana w podłożu, przez jej zabetonowanie lub inne trwałe osadzenie w gruncie, lub osadzona w podmurówce;
5) całkowita wysokość i konstrukcja bram wjazdowych i furt osobowych będących integralną częścią ogrodzenia spełnia wymagania określone w pkt 1-3;
6) przebieg ogrodzenia, w celu zapewnienia jego optymalnego monitorowania i maksymalnego ograniczenia obszarów niemożliwych do obserwowania podczas patrolowania ogrodzenia, jest wytyczony w miarę możliwości po liniach prostych;
7) wokół ogrodzenia, w celu zapewnienia możliwości jego skutecznego obserwowania i patrolowania, jest zapewniona całkowicie wolna przestrzeń o szerokości minimum 3 m po jego obu stronach;
8) wokół ogrodzenia są umieszczone w odstępach nie większych niż 100 m prostokątne tablice informacyjne, o wymiarach 300 mm na 600 mm, koloru białego z czerwoną obwolutą, wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zawierające napis o treści: „TEREN LOTNISKA – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!”; grubość liter, wysokość i odstępy między wierszami wynoszą odpowiednio: 8 mm, 60 mm i 40 mm; dopuszcza się zamieszczenie na tych tablicach angielskiego tłumaczenia o treści: „AERODROME AREA – ACCESS STRICTLY FORBIDDEN!”, z możliwością odpowiedniego powiększenia wielkości tablicy informacyjnej;
9) wokół ogrodzenia, po jego wewnętrznej stronie, jest poprowadzona droga patrolowa, pozwalająca na systematyczne dokonywanie oglądu ogrodzenia z pojazdu samochodowego;
10) przebiegające pod ogrodzeniem urządzenia wodne, w tym przepusty i rowy, są zabezpieczone siatką lub prętami metalowymi, trwale przymocowanymi lub wbetonowanymi do podłoża.
2.  Ze względu na ukształtowanie terenu, istniejące obiekty budowlane lub konieczność spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów prawa, dopuszcza się ogrodzenie wykonane z paneli blaszanych, z tworzywa sztucznego, ze szkła zbrojonego lub klejonego, których dolna krawędź jest trwale zamocowana w podłożu, przez jej zabetonowanie lub inne trwałe osadzenie w gruncie, lub osadzona w podmurówce, pod warunkiem że wysokość takiego ogrodzenia spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2 oraz wytrzymałość i konstrukcja takiego ogrodzenia nie powoduje obniżenia poziomu ochrony lotniska przed nieuprawnionym dostępem.
3.  Całkowita wysokość i konstrukcja bram wjazdowych i furt osobowych będących integralną częścią ogrodzenia, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-3.
4.  Ogrodzenie, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 6-10.
5.  Ze względu na ukształtowanie terenu, istniejące obiekty budowlane lub konieczność spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów prawa, dopuszcza się niezachowanie wokół ogrodzenia wolnej przestrzeni, o której mowa w ust. 1 pkt 7, pod warunkiem utrzymania funkcji ogrodzenia w postaci zabezpieczenia lotniska przed nieuprawnionym dostępem oraz możliwości skutecznego obserwowania i patrolowania.
§  3. Zarządzający lotniskami, którzy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowali na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. poz. 1661) sposób zabezpieczenia lotniska określony w programie ochrony lotniska, dostosują sposób zabezpieczenia lotniska do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Aktualności